بازخوردهای ساندویچی در مرور عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد به دنبال بهبود عملکرد و توسعه کارکنان به حد پتانسیلشان و مشخص کردن مشکلات رفتاری به روشی سازنده و حرفه ای است. اما چگونه می توان یک جلسه مرور عملکرد که می تواند شامل اخباری ناخوشایند برای کارمند باشد را به خوبی برگزار کرد؟ مرور عملکرد می تواند یک وظیفه هراس انگیز مدیریتی […]

Scroll to top