تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

خروج خدمت یکی از مهمترین تصمیمات کارکنان و نوع واکنش در برابر آن یکی از مهارتهای مهم متخصصان منابع انسانی است. در این یادداشت، نگاهی به مصاحبه خروج خدمت داشته و سؤالاتی که می توانند در این مصاحبه مفید باشند ارائه گردیده است.

Scroll to top