آموزش منابع انسانی پایه

دوره آموزش مدیریت منابع انسانی پایه، متفاوت با آموزش های معمول در دانشگاه ها و مؤسسات و با هدف آشنایی و تسلط کارشناسان منابع انسانی و مدیران با تکنیک های روز دنیا در زمینه مدیریت منابع انسانی تدارک دیده شده است

Scroll to top