ویرایش محتوا

طرح طبقه بندی مشاغل؛ الزامات و ملاحظات

طرح طبقه بندی مشاغل یکی از دستاوردهای سیستم های مدیریتی در راستای برقراری عدالت مزدی و یکی از الزامات قانون کار کشور در زمانی که تعداد نیروی انسانی شاغل در…

نظام جدید ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

بخشنامه جدید حاوی اصلاحات کلی در نظام ارزیابی شغل و جبران خدمت وزارت کار است. اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار به منظور انطباق طرح های طبقه…

انتخاب روش ارزیابی شغل بر اساس قوت و ضعف روشهای طبقه بندی

روشهای مختلفی برای ارزیابی مشاغل وجود دارد که هر کدام بر پایه یکی از رویکردهای معمول است. بدین ترتیب باید ابتدا روش ارزیابی شغل مناسب را انتخاب کرده، رویکرد را…

طبقه بندی مشاغل

بر اساس قانون کار شرکت های فعال در کشور موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کرده و به تصویب وزارت کار برسانند.

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است