نقش منابع انسانی شرکت یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و مدیریت، در واحدهای کسب­ وکار است. منابع­ انسانی شرکت­ یار (HRBP) به ­عنوان یک مشاور به مدیریت درخصوص مسائل مرتبط با مدیریت­ منابع­ انسانی خدمت ارائه می­ کند.

تغییر منبع باز

تغییر منبع باز (Open Source Change) از نیروی کار برای برنامه ریزی و اجرای تغییر استفاده می کند. در این رویکرد به تغییر، کارکنان فقط مجری تغییر نیستند؛ بلکه آن را تحت تأثیر قرار داده و بهبود می دهند. تغییرات منبع باز دارای سه جزء کلیدی زیر هستند: رهبران به صورت پیشنگرانه، کارکنان را در […]

Scroll to top