برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

استفاده بی رویه از تستهای سنجش کارکنان این روزها بسیاری از سازمانها و مدیران را از برخی از گزینه های مطلوب محروم می کند.
سازمانهای زیادی این روزها از تستها برای شناخت ویژگی های افراد استفاده می کنند و متأسفانه در اغلب موارد به نقاط ضعف و ویژگی های این تستها توجه کافی نمی شود. این برچسب گذاری ها در موارد مکرری می تواند آسیبهایی را متوجه سازمان کند …

Scroll to top