مرسر: سونامی تحولات جهانی نیروی کار

هم اکنون در حال رویارو شدن با تحولات تصاعدی نیروی کار در جهان هستیم. این تغییرات از حیث بزرگی و اثرگذاری می توانند مشابه امواج سونامی در نظر گرفته شوند که مسلماً در نحوه مدیریت نیروی کار تأثیر خواهند گذاشت. جهان کار در حال شکل گیری مجدد بر اساس تغییرات انتظارات شغل و کارراهه کارکنان، […]

Scroll to top