باطل کردن طلسم همکاری واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار

اگر بین واحد تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار عدم اعتماد وجود داشته باشد، نوآوری تقویت شده توسط تکنولوژی به راحتی قابل متوقف شدن است. این عدم اعتماد اغلب بر اساس این قضیه به وجود آمده است که کارشناسان تکنولوژی اطلاعات تصور می کنند که کاربران نمی توانند تکنولوژی را درک کرده و بیاموزند، از […]

Scroll to top