آموزش کارراهه شغلی

دوره برنامه ریزی کارراهه شغلی یا Career Path Planning
دوره ای است با رویکرد کارراهه دو مسیره (Dual Career Path)
که توسط شرکت رایان راهبرد چابک، برای اولین بار در کشور ارائه شده است.

گامهای اصلاح جبران خدمت

توضیح هر کدام از مراحل:

 ۱- برنامه ریزی

۱-۱ تدوین برنامه زیربنایی بهبود جبران خدمت و اهداف مورد نظر از برنامه به همراه توافق روی تاریخ و حدود بودجه
۱-۲ مشخص کردن دایره تسری برنامه جبران خدمت و نیز افرادی که مشمول این برنامه نخواهند بود
۱-۳ توسعه فلسفه جبران خدمت Pay Philosophy شامل اطلاعات حیاتی ذیل:

سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

انجام سنجشهای مداوم رضایت کارکنان، جزئی از فعالیتهای معمول در سیستمهای مدیریت منابع انسانی شده. ( اثربخشی کارکنان ) و در بسیاری از سازمانها نیز شکل بوروکراتیک به خود گرفته. و تبدیل به کاری روتین و روزمره شده است. اثربخشی کارکنان : هرچند رضایت لزوماً منجر به خروجی مناسب و بهره وری نمی شود. و […]

Scroll to top