ویرایش محتوا

برنامه ریزی کارراهه با سبک های نوین

کارراهه ی شغلی قدیمی که بر اساس مفهوم سازمان های بوروکراتیک وبر بنیان گذاشته شده بود و بر اساس آن هر فردی با بالا رفتن از سلسله مراتب در شغلش…

کارراهه به مثابه صخره نوردی

کارراهه یا مسیرهای شغلی با همراستا کردن فرایندهای مدیریت استعدادها و برقراری اتصال بین نقش های شغلی، شایستگی های مورد نظر و تجربیات کلیدی، کارکنان را به سمت دستیابی به…

نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی

نردبان دو مسیره کارراهه شغل یا Dual Career Lad­der ، برنامه ای برای توسعه کارراهه و مسیر شغلی است که به کارکنان اجازه می دهد بدون اینکه روی سمتهای سرپرستی…

توسعه یک برنامه کارراهه شغلی

برنامه کارراهه شغلی به شما کمک می کند سطح مهارت ها و علائق تان به همراه بهترین مسیر شغلی که با استعدادهایتان متناسب بوده را تعیین کرده و نوع مهارت […]

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است