محاسبه ROI در آموزش

سازمانها معمولن روی اندازه گیری حضور،
تکمیل دوره و رضایت کارآموزان برای تعیین میزان موفقیت برنامه های آموزشی تمرکز می کنند.
اما مشکل اینجاست که این سنجه ها در کمک به کسب و کار برای فهمیدن میزان اثر آموزش بر آن و اطمینان از تطابق با حد مورد انتظار، موفق نیستند.

ارزیابی اثربخشی در سطح سوم (تغییر رفتار)

این سطح از ارزیابی در مدل کرک پاتریک پس از اجرای آموزشی بسیار حیاتی است. و توصیه می­شود که بین سه ماه تا ۶ ماه پس از اتمام آموزش انجام شود. سطح سه به این معنی است که مواردی که به یادگیرنده انتقال داده شده اند. ارزیابی اثربخشی به کار بسته شده و در نحوه­ی […]

Scroll to top