اطلاعات بازار کار ایران

بازار کار نیز همانند بازارهای دیگر تابع اصولی است که می توان آن را سنجش و تحلیل کرد. در بازار کار نیز خریداران که همان کارفرمایان باشند، بایستی از موجودی بازار خبر داشته و سیاستهایشان و نیز پرداختهایشان را نیز بر این اساس تنظیم کنند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، رایان راهبرد چابک، بازارسنجی […]

Scroll to top