مشاوره – سرمایه گذاری صنایع در ایران

با تغییرات عمده ای که در رویکرد کشور و اقتصاد آن نسبت به مباحث سرمایه گذاری ایجاد شده، نیاز به مشاوره تخصصی منابع انسانی که علاوه بر احاطه بر یافته های نوین، با فرهنگ، قوانین و ویژگی های کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی آشنا باشد، احساس می شود.

Principles of job classification

Iran Labour Law mentions that Job Classification (Including Job Analysis, Evaluation and Compensation) is mandatory for companies which are active in Iran. It advised a method on points 48-51 of Labour Law. Companies with more than 50 employees have to follow this regulation and submit and register their designed method in labour office. Recently some […]

Scroll to top