ده سؤال قبل از استخدام کارمندی با تحصیلاتMBA

ده سؤال که قبل از استخدام کارمندی با تحصیلاتMBA باید از خود بپرسید: بسیاری از کارفرمایان از اینکه توانسته اند فردی را با تحصیلاتMBA (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) از بین متقاضیان موجود استخدام کنند، احساس خوش شانس می کنند. نهایتاً MBA نشانه ای از کارمندی با تحصیلات مناسب و به خوبی آموزش دیده در نظر گرفته […]

Scroll to top