مدیر ارشد اجرایی CEO

یک مدیر ارشد اجرایی (Chief Executive Officer = CEO) در انگلیسی آمریکایی و یا یک مدیر عامل (Managing Director = MD) در انگلیسی بریتانیایی سمتی است که معرف ارشد ترین شخص اجرایی، مسئول یا مجری سازمان است که مسئولیت مدیریت یک سازمان را بر عهده دارد

مدیر ارشد خوشنامی شرکت CRO

مدیر ارشد خوشنامی یا برند شرکت یا Chief Reputation Officer (CRO) سمتی جدید در سطح مدیران ارشد اجرایی در یک شرکت، سازمان یا مؤسسه است که عضوی از اعضای هیأت مدیران اجرایی و رهبر تیم روابط عمومی بوده و به طور معمول مستقیماً به مدیر ارشد اجرایی Chief Executive Officer (CEO) که تقریباً معادل مدیر […]

Scroll to top