شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی او نت (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

بر اساس روش و دیتا بیس O*net شرح شغل : مدیر منابع انسانی مسئول برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی یک سازمان به منظور استفاده استراتژیک از منابع انسانی و برقرار نمودن مواردی نظیر پرداختهای پرسنل، استخدام، خط مشی های پرسنلی و موارد روزانه در این زمینه ها می باشد. شرح شغل […]

مهارتهای لازم برای تعریف شایستگی انجام شغل O*net

(برگرفته از O*net ) تعیین مهارتهای مورد نیاز برای انجام مناسب یک شغل به همراه تشخیص میزان وجود این مهارتها در کاندیداها، یکی از دلمشغولیهای اساسی کارشناسان و مدیران منابع انسانی است. این فعالیتها به خصوص زمانی که شرح شغل نگاشته می شود و شرایط احراز برای انجام آن تعیین می شوند، بسیار به کار […]

Scroll to top