آموزش مدیریت استعدادها

امروزه توانایی اجرای سیستم های مربوط به مدیریت استعدادها Talent Management یکی از شایستگی های لازم برای عضویت و هدایت واحد مدیریت منابع انسانی سازمانهای پیشرو گردیده است. شناسایی و حفظ استعدادها با سیاستها و خط مشی های مناسب سازمانی با در نظر گرفتن هزینه های بارز و پنهان ترک استعدادها و ریزش نیروی انسانی […]

Principles of job classification

Iran Labour Law mentions that Job Classification (Including Job Analysis, Evaluation and Compensation) is mandatory for companies which are active in Iran. It advised a method on points 48-51 of Labour Law. Companies with more than 50 employees have to follow this regulation and submit and register their designed method in labour office. Recently some […]

Scroll to top