پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی — ارزیابی شغل

سه روش را نام ببرید
مجموعاً ۸ عامل
یکی از سه عامل اصلی را انتخاب کنید
بر اساس طیف مورد انتظار از مشاغل
خصوصیت رنگ های سفید، زرد و آبی در جداول ماتریسی هی گروپ
وضعیت جانشین بلامنازع، جانشین احتمالی و عدم امکان جانشینی در برابر امتیاز دانش شغل
Scroll to top