آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — برنامه ریزی کارراهه شغلی

کارراهه مسیر شغلی
چهار مورد
سه شرکت معتبر بین المللی که به عنوان نمونه های ناموفق معروف شدند.
دو بُعد
دو مسیر شغلی
حداقل ۳ مورد را ذکر کنید
مختصراً توضیح دهید
در مسیر مشترک
دو استعاره ذکر شود
حداقل دو مورد از هر کدام ذکر شود.
حداقل به ۴ سیستم اشاره شود.
Scroll to top