ویرایش محتوا

آزمون پایانی دوره آموزش منابع انسانی — سنجش اثربخشی کارکنان مدل هی گروپ

کسب و کار هی گروپ

آزمون اثربخشی کارکنان در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره هی گروپ و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

در ادامه آزمون پایانی ارائه شده است:

تشریح کنید
دو عامل اصلی را نام ببرید و توضیح دهید.
شش مورد را ذکر نمایید
شش مورد را ذکر نمایید
شش مورد را ذکر نمایید
چهار حالت

 

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است