آزمون پایانی مدیریت عملکرد — دوره آموزش منابع انسانی

مدیریت عملکرد
حداقل دو مورد را ذکر نمایید.
برای یک شغل دلخواه (عنوان شغل مورد نظر نیز ذکر شود)
توالی منطقی مدل آبشاری رعایت شود.
تا دو رقم اعشار محاسبه شود.
حداقل سه مورد را ذکر کنید
ارسال نمونه تکمیل شده به واتساپ شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱
Scroll to top