پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی – آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل

مدیریت استعدادها
حداقل چهار مورد
سه گام اصلی
حداقل دو مورد
پنج مورد را ذکر کنید
سه سؤال اصلی
شغلی به دلخواه
برای همان شغل منتخب
چهار مورد را ذکر نمایید
سه مورد
Scroll to top