ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی — سنجش اثربخشی کارکنان مدل هی گروپ

اثربخشی آموزش بهبود مدیریت عملکرد

آزمون اثربخشی کارکنان در دو نوبت یکی پیش از برگزاری دوره هی گروپ و دیگری پس از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

در ادامه پیش آزمون انجام می شود:

تشریح کنید
دو عامل اصلی را نام ببرید و توضیح دهید.
شش مورد را ذکر نمایید
شش مورد را ذکر نمایید
شش مورد را ذکر نمایید
چهار حالت
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است