ویرایش محتوا

پیش آزمون دوره آموزش منابع انسانی — کارراهه برای استعدادها

کارراهه شغلی

پیش آزمون برنامه ریزی کارراهه برای برآورد سطح دانش اعضا قبل از برگزاری دوره برگزار می شود. این آزمون به مدرس در تنظیم مباحث کمک می کند و نیز برای سنجش سطح اثربخشی دوره به روش کرک پاتریک طراحی شده است.

 

چهار مورد
سه شرکت معتبر بین المللی که به عنوان نمونه های ناموفق معروف شدند.
دو بُعد
دو مسیر شغلی
حداقل ۳ مورد را ذکر کنید
مختصراً توضیح دهید
در مسیر مشترک
دو استعاره ذکر شود
حداقل دو مورد از هر کدام ذکر شود.
حداقل به ۴ سیستم اشاره شود.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است