ویرایش محتوا

پیش آزمون مدیریت عملکرد — دوره آموزش منابع انسانی

مدیریت عملکرد کارکنان
حداقل دو مورد را ذکر نمایید.
برای یک شغل دلخواه (عنوان شغل مورد نظر نیز ذکر شود)
توالی منطقی مدل آبشاری رعایت شود.
تا دو رقم اعشار محاسبه شود.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است