انجمن مشاوران مدیریت

عضو حقوقی انجمن مشاوران مدیریت ایران

از سال ۱۳۹۳

گواهینامه هی گروپ

از مرکز خاورمیانه هی گروپ

سایر مؤسسات

علمی، تجاری و آموزشی

Scroll to top