ویرایش محتوا

مطالب و یادداشت های مدیریت منابع انسانی

یادداشت های موجود در وب سایت با دقت از میان انبوه تجارب اجرایی مشاوران منابع انسانی رایان راهبرد و نیز یافته های متخصصان سرآمد در زمینه ی مدیریت منابع انسانی در دنیا انتخاب شده و در یازده دسته ی تخصصی قرار داده شده اند.

این قسمت با توجه به دسته بندی های جبران خدمت و مزایا، سازماندهی و مشاغل، مدیریت استعدادها، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، جذب و استخدام و شایستگی، امور اداری و قوانین،  فرهنگ و ارزش ها، مفاهیم نوین منابع انسانی، کسب و کار و نوآوری و موضوعات دیگر ، همیشه در حال به روز شدن است.
به همین مناسبت از جویندگان منابع انسانی دعوت می شود ارتباط خود را با این بخش به صورت پیوسته حفظ کنند.

شایان ذکر است که تمامی مطالب مندرج در این قسمت با دقت و بر اساس نیازمندی های مدیران و فعالان منابع انسانی  انتخاب شده است. یکی از ویژگی های مطالب مندرج، دست اول بودن آنها است و محتوای موجود در این بخش، بدون پرداختن به حواشی، به طور مستقیم به موضوع مورد اشاره می پردازد. 

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است