شناسنامه شغل «رئیس امور حقوقی و قراردادها»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس امور حقوقی و قراردادها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Legal and Contracts

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: مدیر عامل

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: امور حقوقی و قراردادها

هدف شغل:

تنظیم اسناد مناقصه بر اساس شرح کارها و دعوت پیمانکاران و مذاکره و تحویل برای انتخاب پیمانکاران اصلح و انعقاد قرارداد با ‏همکاری متقاضیان و پیگیری رفع موارد حقوقی و شکایات
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top