شناسنامه شغل «رئیس بخش برنامه ریزی استراتژیک»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش برنامه ریزی استراتژیک

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Strategic Planning

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر توسعه سازمانی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: توسعه ی سازمانی

هدف شغل:

جمع آوری اطلاعات لازم برای ترسیم و تدوین چشم انداز و دورنمای آینده شرکت به منظور تلفیق و جمع بندی با همکاری مدیران ارشد و پیگیری تصویب در کمیته استراتژی و تدوین برنامه های عملیاتی واحدها و پایش
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top