شناسنامه شغل «رئیس بخش فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس بخش فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Head of Processes and Integrity Management System

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر توسعه ی سازمانی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: توسعه ی سازمانی

هدف شغل:

شناسایی و استقرار فرآیندها و سیستمهای مورد نیاز شرکت در چارچوب استراتژی ها و اهداف شرکت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top