شناسنامه شغل «رئیس تبلیغات و روابط عمومی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس تبلیغات و روابط عمومی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: معاون مهندسی فروش ساختمانی

واحد اصلی: مهندسی فروش ساختمانی

زیرواحد: تبلیغات و روابط عمومی

هدف شغل:

تأمین محتوا و تبلیغ و شناساندن محصولات شرکت در جهت ترویج نام و برندسازی و کمک به افزایش میزان فروش
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top