شناسنامه شغل «رئیس حسابداری صنعتی»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس حسابداری صنعتی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رئیس

مدیر مستقیم: مدیر امور مالی

واحد اصلی: امور مالی

زیرواحد: حسابداری صنعتی

هدف شغل:

محاسبات بهای تمام شده جهت مشخص شدن سود آوری شرکت و تهیه گزارشات حسابداری مدیریت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top