شناسنامه شغل «سرپرست حساب های دریافتنی»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست حساب های دریافتنی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): AR Supervisor

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: مدیر حسابداری مدیریت

واحد اصلی: امور مالی

زیرواحد: حسابداری مدیریت

هدف شغل:

تهیه و تنظیم گزارشات فروش و به روز نگهداری مانده حساب مشتریان نزد شرکت جهت اطمینان از پیگیری وصول آنها در سررسید معین و انعکاس در درآمدهای سازمان
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top