شناسنامه شغل «سرپرست حفاظت فیزیکی»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست حفاظت فیزیکی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Physical Security Supervisor

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: رئیس حراست

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: ‏ حراست

هدف شغل:

پایش وضعیت سایت مجتمع و دفاتر مختلف به منظور حصول اطمینان از برقراری نظم و پیشگیری از سرقت
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top