شناسنامه شغل «مدیر مهندسی امنیت»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر مهندسی امنیت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون امنیت اطلاعات و ارتباطات

واحد اصلی: معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات

زیرواحد: مهندسی امنیت

هدف شغل:

پایش عملکرد و تست نرم افزارهای توسعه داده شده به منظور شناسایی شکاف های امنیتی و ارائه راهکار و پیشگیری از آسیب پذیری آنها
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top