شناسنامه شغل «مدیر کل کیفیت و فرایند»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر کل کیفیت و فرایند

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت مخابرات

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاون راهبرد و توسعه کسب و کار

واحد اصلی: راهبرد و توسعه کسب و کار/ کیفیت و فرایند

زیرواحد: مدیریت کیفیت

هدف شغل:

پیاده سازی اصول و روشهای مدیریت کیفیت به عنوان یک مدل مرجع و توسعه استانداردها و متدولوژیهای مناسب (EFQM ،etom و.....) به منظور ارتقا کیفیت محصولات و خدمات شرکت و گروه با رویکرد فرایند محوری ، مشتری مداری و بهبود مستمر.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top