ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «کارشناس ارشد تدوین مقررات»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد تدوین مقررات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: رئیس امور کارکنان

واحد اصلی: منابع انسانی

زیرواحد: امور کارکنان

هدف شغل:

بررسی قوانین و الزامات و نیازمندی ها و شرایط محیط کار به منظور تدوین و به روزنگهداری مقررات پرسنلی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است