شناسنامه شغل «کارشناس ارشد سخت افزار سیستم ها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد سخت افزار سیستم ها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدیر سخت افزار

واحد اصلی: معاونت عملیات

زیرواحد: گروه سخت افزار

هدف شغل:

راهبری سخت افزارهای شرکت به منظور فراهم نمودن امکان پشتیبانی سخت افزار های سازمان
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top