شناسنامه شغل «کارشناس ارشد سرویس های شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد سرویس های شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مدير گروه شبکه و امنيت

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: گروه شبکه و امنیت

هدف شغل:

راهبری سرویس های لینوکسی و مایکروسافتی در جهت ایجاد، نگهداری، پیکربندی و بروز آوری سرویس ها و سامانه های تحت شبکه
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top