شناسنامه شغل «کارشناس حسابهای پرداختی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس حسابهای پرداختی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: تکمیل شود

واحد اصلی: امور مالی

زیرواحد: حسابداری عمومی

هدف شغل:

تجزیه و تحلیل ، کنترل و ثبت معاملات انجام شده به منظور تهیه گزارشات خرید و کنترل روند هزینه ها
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top