شناسنامه شغل «کارشناس سرویس های شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سرویس های شبکه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: کارشناس ارشد شبکه و امنیت

واحد اصلی: معاونت عملیات

زیرواحد: گروه شبکه و امنیت

هدف شغل:

راهبری بستر شبکه ای قابل اطمینان برای مدیریت و پشتیبانی مطلوب سرویس های لینوکسی و مایکروسافتی
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top