شناسنامه شغل «کارشناس سیستم و بهبود فرآیندها»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس سیستم و بهبود فرآیندها

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): System and Process Improvement Specialist

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس سیستم ها و روش ها

واحد اصلی: برنامه ریزی

زیرواحد: سیستمها و روشها

هدف شغل:

تأمین راهنمایی هایی برای جاری کردن فرآیندهای بهینه در سازمان و تقویت تعامل بین فرآیندها به منظور تسهیل گردش کار در سازمان در راستای استراتژی ها
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top