شناسنامه شغل «کارشناس و رابط کنترل پروژه در معاونت»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس و رابط کنترل پروژه در معاونت

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: معاونت عملیات

واحد اصلی: عملیات

زیرواحد: عملیات

هدف شغل:

کمک به مدیر پروژه در جهت پیشبرد چندین پروژه مجزا به نحوی که تعهدات کلیه پروژه ها به لحاظ کمی، کیفی و زمان تحویل، به نحو شایسته محقق گردد.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top