تغییر را به صورت کارآ مدیریت کنید (گزارش سمینار ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ SHRM)

سحنرانی دکتر سارا رینز در کنفرانس ۲۰۱۲ SHRM: دکتر سارا رینز[i] و پروفسور جان اف. مورای[ii]، پروفسور سازمان و مدیریت در دانشکده کسب و کار لواز تیپی[iii] در کنفرانس دانشجویی SHRM که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد، خطاب به شرکت کنندگان گفتند «که کارشناس های منابع انسانی باید سفیران مدیریت تغییر باشند» رینز دبیر همایش […]

روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه آن با تورم رسمی

یکی از تحلیلهایی که رایان راهبرد رایان به تازگی در نشریه دنیای اقتصاد منتشر نموده، تحلیل مزد کارگران و افزایشات رسمی آن در پنج سال گذشته است.

این تحلیل همچنین مقایسه ای بین این افزایش و روند تورم رسمی کشور نموده که در ادامه مطلب قابل پیگیری است.

آیا در حیطه کسب و کار شما، آسیا فضای صنعتی متفاوتی دارد؟

این مطلب از وال استریت ژورنال ترجمه شده است مدیران اجرایی منطقه در مورد پویایی فرهنگ و تغییرات سریع آن بحث می کنند. نکته اصلی این روند – مدیریت در آسیا – معمولاً مستقیماً در طول مصاحبه های هفتگی (وال استریت ژورنال) مشخص می شوند. از مدیران اجرایی صنایع و ملیتهای مختلف پرسیده شد که […]

Scroll to top