ویرایش محتوا

کارگاه های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک

آموزش منابع انسانی

دوره های تخصصی رایان راهبرد چابک در زمینه آموزش منابع انسانی عمدتاً سازگار با روش هی گروپ هستند. این آموزش ها در حیطه های آنالیز شغل، ارزیابی مشاغل، سیستم جبران خدمت و …  با رویکرد کارگاهی در راستای تجهیز مدیران و متخصصان منابع انسانی به روشهای پیشرفته مدیریت و منابع انسانی و عمدتاً بر اساس دوره های معادل بین المللی و بر اساس محتوای این دوره ها تدارک دیده شده است.(آموزش مدیریت منابع انسانی)

این دوره های آموزش منابع انسانی که به صورت حضوری و غیر حضوری (وبینار منابع انسانی) ارائه می شوند، بر شایستگی های مدیریت سرمایه انسانی تکیه نموده اند و برخی از آنها عبارتند از:

 

دوره ها و کارگاه های آموزش منابع انسانی هی گروپ:(آموزش مدیریت منابع انسانی)

     * دوره کارگاهی آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی با روش هی گروپ (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)

هدف: تهیه شناسنامه های شغلی هدف محور و با تأکید بر مسئولیت ها و نه شرح وظایف برای استفاده در سیستم های مدیریت عملکرد، ارزیابی مشاغل، جذبو  توسعه و …

 

* دوره کارگاهی ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هی گروپ (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)

هدف: استفاده از روش پذیرفته شده بین المللی هی گروپ برای ارزیابی مشاغل با تأکید بر دانش چگونگی انجام کار، حل مسأله و میزان پاسخگویی و نحوه ی سنجش کیفیت ارزیابی انجام شده و محاسبه ی امتیاز شغل و گرید شغلی (گروه)

 

* دوره ی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس روش هی گروپ (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)

هدف: طراحی و استقرار سیستمی منعطف برای محاسبه ی حقوق و دستمزد و مزایای مادی و غیر مادی کارکنان با درنظر گرفتن عوامل فلسفه ی پاداش و شرایط رقابت در بازار کار و عدالت داخلی در جهت تقویت نگهداشت و ماندگاری کارکنان مؤثر

 

     * دوره اثربخشی کارکنان بر اساس مدل هی گروپ (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی )

هدف: بررسی عوامل توانمندساز و مؤلفه های تقویت کننده ی تعهد و تعلق و دلبستگی کارکنان و اهمیت پایش و برنامه ریزی بهبود در حیطه های مشخص 

 

سایر دوره ها و کارگاه های تخصصی آموزش منابع انسانی:

 

 * دوره منابع انسانی جامع پایه ای با رویکردهای جهانی (۱۶ جلسه سه ساعته — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط اساتید خبره در روش ها  وشیوه های نوین منابع انسانی در زمینه های تخصصی مختلف)

هدف: آشنایی با رویکرد یکپارچه در مدیریت منابع انسانی و پرهیز از پراکندگی ناشی از استفاده روش های مختلف و ناسازگار و آماده کردن مدیران و فارغ التحصیلان تازه کار و کسانی که علاقه مند به ادامه مسیر حرفه ای با رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی هستند.

 

دوره ی آموزش / کارگاه مدیریت عملکرد بر مبنای توافق نامه های عملکردی  (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: مشارکت و با تمرکز بر ارتقای شایستگی ها و توانمندی های مدیران ارشد سازمان ها .و متخصصان منابع انسانی که متولی ساماندهی این امور در سازمان هستند به همراه ارائه ی نمونه های عملی از روش های توافق عملکرد و ارزیابی آن.

 

* دوره ی آموزش منابع انسانی شرکت یار یا شریک تجاری منابع انسانی  (HR Busi­ness Part­ner) (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: توضیح انتظارات جدید از منابع انسانی و نقش ها و شایستگی های مورد انتظار از فعالان مدیریت منابع انسانی و مسئولیت های منابع انسانی در این نقش 

 

    *کارگاه تحلیل مشاغل و تهیه استاندارد آموزشی مشاغل بر اساس مدل دیکوم (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: با این روش شرکت کنندگان قادر به تجزیه شغل و وظایف به صلاحیت ها و شایستگی ها و طراحی دوره های آموزشی خواهند شد.

 

هدف: شناخت استعدادها و برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل خانواده های شغلی در هی گروپ و رویکرد Dual Career Path

 

*دوره ی سنجش اثربخشی آموزشی با روش کرک پاتریک  (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: مفهوم اثربخشی آموزش و روش سنجش اثربخشی آموزش های برگزار شده با مدل کرک پاتریک که طی آن اثربخشی آموزش در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتیجه سنجیده می شود.

 

* دوره ی سنجش کیفیت خدمات با مدل سروکوال  (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: توصیف مفهوم کیفیت در خدمات و روش اندازه گیری آن از دید مشتریان و تحلیل پاسخ های پرسشنامه سروکوال برای تعیین شکاف هایی که منجر به کاستی کیفیت شده است و توانمندشدن برای ارائه ی راهکارهای اصلاحی

 

* دوره ی آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار (دو روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: توانمند نمودن مدیران به طراحی ساختار. متناسب با استراتژی ها ، الزامات و شرایط داخلی و محیطی لازم برای طراحی ساختار

 

* دوره ی سازماندهی و طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

با متد اولریش و تحقیقات مِرسر برای متخصصان منابع انسانی. که بر سازماندهی واحد منابع انسانی بر اساس روشهایی نظیر HRBP تأکید دارند.

 

      * دوره مدیریت مذاکرات دسته جمعی و صدای کارکنان در روابط کار (یک روزه آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

بررسی استراتژی مذاکره با کارگران و شنیدن صدای کارکنان و پیمان های دسته جمعی

 

* دوره ی جذب و استخدام و اکتساب استعدادها از بازار کار (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: شناسایی مفهوم شایستگی و آشنایی با انواع روش های سنجش شایستگی و کانون ارزیابی

 

* دوره ی مشاغل کلیدی و جانشین پروری (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

هدف: شناسایی عوامل تعیین کلیدی بودن مشاغل و اقدامات متناسب برای این دسته از مشاغل برای حصول اطمینان از برنامه ریزی و خالی نماندن سمت های کلیدی 

 

      * دوره ی مدیریت ارتباطات صنعتی و مذاکرات و صدای کارکنان

هدف: توجه به مسائل قانونی و نیز تجربیات تخصصی در مدیریت منابع انسانی و توانا شدن در تحلیل مسائل و مشکلات و نیز شناخت و معرفی راهکارهایی برای آنها (یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)

 

      * دوره ی فرهنگ، فرهنگ سازمانی و جنبه های مختلف تحلیل آن

هدف: تشخیص جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی و موفقیت سازمان و کسب و کار

 

      * دوره ی تحلیل قدرت و ساختار آن در سازمان و مواجهه با مسائل سیاسی در داخل سازمان

هدف: تشخیص قدرت سازمان و تفاوت زور و سلطه با اقتدار و موضوع حاکمیت منابع انسانی و نحوه ی مواجهه با رفتارهای سیاسی در سازمان

 

      * دوره ی جامعه‌شناسی صنعتی و آسیب­ شناسی کار صنعتی

هدف: آشنایی با مفهوم و کارکرد جامعه شناسی صنعتی و وضعیت آن در سازمان های ایرانی و آسیب شناسی فعالیت صنعتی با توجه به نظریه های موجود

 

      * دوره ی مدیریت تغییر و تکنیک هایی برای موفقیت تغییر

هدف: شناخت عوامل تأثیرگذار در موفقیت تغییر و واکنش های کارکنان به تغییر و نحوه ی بسترسازی برای پذیرش تغییر و تبدیل وضعیت جدید به جریان معمول در سازمان

 

دوره های عمومی برای مدیران و کارکنان

 دوره ی تخصصی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی (آنلاین و حضوری؛ اختصاصی برای شرکت های متقاضی — مدت دوره با توجه به سطح توانمندی فعلی و میزان عمق مورد نیاز در مدیران تعیین می شود)

هدف دوره: آشنایی مدیران غیرمنابع انسانی و عملیاتی با مدل های نوین مدیریت منابع انسانی و با هدف آشنا نمودن مدیران عملیاتی که مالکین پروژه های بهبود منابع انسانی هستند، با فنون و روش های منابع انسانی

 

      * دوره ی حل مسأله و تصمیم گیری در سازمان برای مدیران

هدف: تشخیص مسأله و گام های لازم برای حل بهینه ی مسائل در سازمان و ارتباط آن با تصمیم گیری

 

      * دوره ی تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی

هدف: تبیین گروه و تیم و نقش های معمول در تیم، انواع تیم های کاری و موانع کار تیمی در سازمان

 

      * دوره ی آینده نگاری برای تصمیم گیری سازمانی

هدف: اهمیت آینده پژوهی، عدم قطعیت و توانایی تحلیل روندها و سناریوسازی و سایر ابزارها به همراه شناخت و به کارگیری روش های آینده نگاری در سازمان 

 

      *  دوره ی آیین نگارش و گزارش نویسی حرفه ای و فنی

هدف: ارزش های خبری و تنظیم انواع گزارش های فنی و رعایت اصول نامه نگاری در داخل و خارج از سازمان با رعایت سلسله مراتب

 

** و سایر دوره های آموزش منابع انسانی بنا به محتوای مورد نیاز سازمان ها (اختصاصاً برای سازمان های متقاضی)

 

ویژگی های دوره های تخصصی و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک:

 شایان ذکر است تمامی فرمها و ابزارها و اطلاعات مورد نیاز. برای به کارگیری روشها در هنگام برگزاری کارگاه های تخصصی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

 به منظور تقویت تبحر، کارهای عملی نیز در دوره های تخصصی مدیریت منابع انسانی گنجانده شده. که توسط مدرس دوره مورد بررسی قرار گرفته. و بازخوردهای اصلاحی برای تک تک شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.

 همچنین متخصصان منابع انسانی امکان خواهند داشت تا سؤالات موردی خود را در خصوص مباحث دوره از طریق ایمیل و سایر تالارهای تخصصی تشکیل شده به بحث گذارند. بسیاری از راهکار مناسب با توجه به تجربیات دیگر متخصصان و مدیران از صنایع دیگر برای مشکلات عملی خود بدین ترتیب نمایان خواهد شد. 

دوره های تخصصی منابع انسانی قابل اجرای اختصاصی برای شرکتها و سازمانها نیز می باشند.

 در پایان دوره ها و کارگاه های تخصصی منابع انسانی با توجه به فعالیتهای عملی انجام شده. گواهینامه دوزبانه طی دوره توسط شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک صادر خواهد شد.

 

وب سایت www.isurvey.ir و شماره واتساپ آموزش منابع انسانی رایان راهبرد با شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ که در ساعات مختلف شبانه روز آنلاین است و همچنین ایمیل HR@isurvey.ir و تلفن های ۰۲۱۴۴۶۶۷۴۰۸ و ۴۴۶۶۷۳۸۴ جهت ثبت نام و یا ارائه توضیحات تکمیلی در دسترس می باشند.

 

نکاتی درخصوص آموزش و ارتقا

بر اساس یافته ها و توصیه های مشاوران برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی (Career Path) ، مدیران برای موفقیت بیشتر و ارتقا در کارراهه و مسیر شغلی خود نیاز به کسب و ارتقای شایستگی ها خصوصاً شایستگی های مدیریتی در طول دوره های تصدی شغل مدیریتی خود هستند.

در خصوص آموزش مدیریت منابع انسانی این نکته قابل تأکید است که شایستگی های مورد نیاز برای پیشرفت شغلی در همه زمانها یکسان نبوده و با توجه به سطح مدیریت متفاوت خواهد بود.

زمانی مهارتهای فنی برای سرپرستی کفایت می کند و در دوره ای نحوه برخورد با کارکنان با عملکرد و رویکرد متفاوت تعیین کننده است. اما در سطوح بالاتر فنون اشراف به قوانین مربوطه و تسلط به مسائل بودجه بندی ضروری می نماید. با ارتقای سطح مدیریتی آگاهی نسبت به روشهای مدیریت عملکرد و انگیزش با استفاده از روشهای تدوین برنامه و کارراهه شغلی و نیز آگاهی از شرایط محیطی و بازار ضروری بوده . و انجام موفقیت آمیز سطوح مدیریت عمومی بدون شناخت الزامات کسب و کار و توانمندی کسب و جلب مشارکت استعدادهای خالق مزیت رقابتی امکان پذیر نخواهد بود.

امروزه مدیران موفق در سازمانهای پیشرو دنیا خود سکان برنامه ریزی و توسعه شغلی خود را به دست گرفته و به برنامه هایی که سازمان برای ایشان مهیا می کند، بسنده نمی کنند.

برنامه های آموزشی رایان راهبرد با تمرکز بر این دیدگاه تهیه شده اند.

برنامه ی وبینارهای آموزش منابع انسانی :

تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۲ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

 

منابع انسانی ایران

کانال آپارات رایان راهبرد

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

یک دیدگاه درباره «کارگاه های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد چابک»

  1. با سلام
    دوستان لطف نمایید و آموزش دوره های استقرار شایستگی پست ها و یا شغل های مدیران و کارکنان و همچنین آموزش استقرار استاندارد ایزو۲۰۱۹ ۱۰۰۱۵ را در برنامه هایتان در نظر بگیریدبا تشکر
    حسن پدران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است