اطلاعات دوره های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد

آموزش منابع انسانی کارگاهی تخصصی جهانی

با خوشحالی از علاقه مندی شما برای شرکت در دوره های آموزش منابع انسانی رایان راهبرد، اطلاعات ساعات برگزاری دوره ها و مدت و شهریه ی آنها (از تابستان ۱۴۰۱) به شرح زیر معرفی می شود:

 

عنوان دوره: آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای این کارگاه منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: ارزیابی مشاغل بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای کارگاه ارزیابی مشاغل و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی با روش هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره کارگاهی جبران خدمت و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ سه روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزشی مزبور و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت کارراهه شغلی برای استعدادها

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ سه روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش منابع انسانی با محتوای کارراهه و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی کارکنان با مدل هی گروپ (تعهد و تعلق و توانمندسازی)

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره ی تخصصی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت روابط صنعتی و مذاکرات کارگری و صدای کارکنان

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی که برای کارشناسان روابط کار سازمان ها مناسب است و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: تجزیه و تحلیل و نیازسنجی آموزش مشاغل به روش دیکوم (DACUM)

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش دیکوم و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان)

 

توضیحات تکمیلی:

شایان ذکر است که برای متقاضیانی که از سوی شرکت ها معرفی می شوند، صورت حساب رسمی صادر می شود و طبق قوانین کشور مبلغ ۹% به عنوان هزینه ی مالیات بر ارزش افزوده به آن افزوده می شود.

بدیهی است گواهینامه ثبت نام در ارزش افزوده رایان راهبرد نیز به شرکت های متقاضی ارسال می شود.

برای شرکت ها و سازمان هایی که درخواست برگزاری دوره به صورت اختصاصی دارند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است.

شرکت مشاوره و آموزش منابع انسانی رایان راهبرد، علاوه بر دوره های فوق، دوره های آموزشی و کارگاه های دیگری نیز برگزار می کند که جهت قرار گرفتن در لیست اطلاع رسانی و آگاهی از عناوین و محتوای آنها دعوت می شود به شماره واتساپ شرکت (۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱) پیام ارسال نمایید.

تمامی دوره های آموزشی طبق تقویم هر فصل به صورت وبینار برگزار می شوند. دوره های اختصاصی قابلیت برنامه ریزی حضوری نیز دارند.

 

اطلاعات ساعات برگزاری دوره ها و مدت و شهریه ی آنها (از تابستان ۱۴۰۰ تا فصل بهار ۱۴۰۱) به شرح زیر معرفی می شود:

 

عنوان دوره: آموزش منابع انسانی شرکت یار HR Business Partner

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای این کارگاه منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: ارزیابی مشاغل بر اساس متد هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای کارگاه ارزیابی مشاغل و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی با روش هی گروپ

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره کارگاهی جبران خدمت و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ سه روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزشی مزبور و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت کارراهه شغلی برای استعدادها

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ سه روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش منابع انسانی با محتوای کارراهه و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی کارکنان با مدل هی گروپ (تعهد و تعلق و توانمندسازی)

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره ی تخصصی برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: مدیریت روابط صنعتی و مذاکرات کارگری و صدای کارکنان

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای این دوره آموزش منابع انسانی که برای کارشناسان روابط کار سازمان ها مناسب است و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: تجزیه و تحلیل و نیازسنجی آموزش مشاغل به روش دیکوم (DACUM)

مدت دوره آموزشی: ۱۴ ساعت؛ دو روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره آموزش دیکوم و تاریخ دقیق برگزاری

 

عنوان دوره: سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

مدت دوره آموزشی: ۷ ساعت؛ یک روز

شهریه دوره برای یک نفر: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل یک میلیون تومان)

لینک اطلاعات محتوای دوره اثربخشی آموزش و تاریخ دقیق برگزاری

 

تقویم آموزش منابع انسانی کارگاه تابستان 1401
تقویم آموزش منابع انسانی هی گروپ دیکوم کرک پاتریک HRBP سرو کوال و … رایان راهبرد تابستان ۱۴۰۱

 

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top