بهبود جانشینی به جای برنامه ریزی جانشینی

اغلب، برنامه ریزی جانشین پروری تلاش می کند که بر روی فرآیند تمرکز کند: فعالیتهایی نظیر فرمها، نمودارها و چک لیستها. همه اینها در جانشین پروری مهم هستند، ولی به خاطر داشته باشید که اینها تنها پیش نیازهایی برای آنچه که واقعاً برنامه ریزی جانشین پروری خوانده می شود، است؛ چیزهایی نظیر توسعه و بهبود. برنامه ها را تهیه کرده و در جهت اجرای آنها کوشا باشید. به هر کدام از افرادی که جانشین کسی خواهند بود، فرصتهای بهبود و تجربیاتی که نیاز دارند، اعطا کنید. حتی تنها در حد فرصتها توقف نکرده و باقی نمانید. مطمئن شوید که پشتیبانی مناسبی هم از قبیل آموزش بیرون از مجموعه، مربی و پیشکسوت را مهیا نموده اید. مطمئن شوید که جانشین شونده، در حال کسب مهارتهای لازم برای جانشینی در نقش جدید است.

Succession Development Instead of Succession Planning

Too often succession planning efforts focus too much on the process: the presentations, forms, charts, and checklists. These are all important, but remember that they are only precursors to what succession planning is really about: development. Put the plans in place and then execute them diligently. Get each successor the development opportunities and experiences that he or she needs. Don’t stop at opportunities either. Be sure to provide the right support — external training, a mentor, or a
coach — to be sure the successor is acquiring the skills to succeed in the new role.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top