ویرایش محتوا

مجموعه ی دوره آموزش منابع انسانی و کارگاه تخصصی

آموزش منابع انسانی و کارگاه های کاربردی منابع انسانی

کیفیت آموزش منابع انسانی برای سازمان ها و آموزش های حرفه ای برای متخصصانی که به دنبال مسیر شغلی هدفمند هستند دغدغه ی مهمی است. سازمان هایی که به دنبال توسعه ی کارکنان شان برای تصدی سمت های حساس کارشناسی تخصصی و مدیریتی هستند، دوره های و کارگاه هایی را ترجیح می دهند که توانمندی و شایستگی کارکنان را بهبود دهد. به همین علت از آموزش های تئوریک و دانشگاهی گریزانند.

در این راستا طبق خط مشی های شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد، در برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی حضوری و وبیناری بر این نکته تأکید می شود که محتوای هر کدام از دوره های آموزشی بایستی برای اجرای پروژه ی بهبود متناسب کافی باشد به طوری که هر کدام از شرکت کنندگان، بدون نیاز به مشاور، توانایی فنی انجام موضوع را داشته باشد. خروجی و نتایج دوره ها و کارگاه ها کاملاً نظام مند و تعریف شده است.

لیست دوره های آموزش منابع انسانی در حال حاضر و دوره های قابل ارائه اختصاصی برای سازمان های متقاضی به شرح زیر است:

- دوره آموزشی و کارگاه آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی با روش هی گروپ

(دو روزه — طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)
هدف: تهیه شناسنامه های شغلی هدف محور و با تأکید بر مسئولیت ها و نه شرح وظایف برای استفاده در سیستم های مدیریت عملکرد، ارزیابی مشاغل، جذب و توسعه و …

 

- دوره آموزشی و کارگاه ارزیابی مشاغل با تأکید بر روش هی گروپ

(دو روزه — طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)
هدف: استفاده از روش پذیرفته شده بین المللی هی گروپ برای ارزیابی مشاغل با تأکید بر دانش چگونگی انجام کار، حل مسأله و میزان پاسخگویی و نحوه ی سنجش کیفیت ارزیابی انجام شده و محاسبه ی امتیاز شغل و گرید شغلی (گروه)

 

- دوره ی آموزشی و کارگاه جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس روش هی گروپ

(دو روزه — طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی توسط استاد دارای گواهینامه از مؤسسه بین المللی هی گروپ)
هدف: طراحی و استقرار سیستمی منعطف برای محاسبه ی حقوق و دستمزد و مزایای مادی و غیر مادی کارکنان با درنظر گرفتن عوامل فلسفه ی پاداش و شرایط رقابت در بازار کار و عدالت داخلی در جهت تقویت نگهداشت و ماندگاری کارکنان مؤثر

 

- دوره آموزش سنجش اثربخشی کارکنان بر اساس مدل هی گروپ

(یک روزه — طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی )
هدف: بررسی عوامل توانمندساز و مؤلفه های تقویت کننده ی تعهد و تعلق و دلبستگی کارکنان و اهمیت پایش و نحوه ی سنجش و تحلیل نتایج و برنامه ریزی برای بهبود در حیطه های مشخص شده در مدل هی گروپ

 

- دوره ی آموزش مدیریت عملکرد بر مبنای توافق نامه های عملکردی

(یک روزه و نیم — طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: توضیح چرخه ی مدیریت عملکرد و مقدمات لازم و نحوه بهبود عملکرد در یک دوره ی عملکردی

 

- دوره ی آموزش منابع انسانی شرکت یار یا شریک تجاری منابع انسانی (HR Business Partner)

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: توضیح انتظارات جدید از منابع انسانی و نقش های تسهیل گری تغییر، حامی کارکنان بودن، امور اداری و منابع انسانی شرکت یار و شایستگی های مورد انتظار

 

- دوره ی آموزشی سازماندهی و طراحی ساختار

(یک روز و نیم — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: بررسی ضعف های ساختار سازمانی و پیامدهای آن و توانمند نمودن مدیران به طراحی ساختار متناسب با استراتژی ها، الزامات و شرایط داخلی و محیطی لازم برای طراحی ساختار

 

- دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی جامع پایه ای با رویکردهای نوین جهانی

(۱۶ هفته — آنلاین، هر هفته ۳ ساعت از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ — این دوره همچنین قابل برگزاری اختصاصی برای شرکت های متقاضی را به صورت آنلاین و حضوری طبق برنامه توافق شده نیز می باشد)
هدف: ایجاد دیدی سیستمی در مورد فعالیت های مدیریت منابع انسانی در مدیران و کارشناسان منابع انسانی بر اساس تکنیک های جاری در شرکت های الگوی بین المللی و همچنین آماده کردن فارغ التحصیلان علاقه مند به این رشته برای ورود به بازار کار

 

- دوره آموزشی و کارگاه تحلیل مشاغل و تهیه استاندارد آموزشی مشاغل بر اساس مدل دیکوم

(دو روزه — طبق تقویم آموزشی سالانه و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: شرکت کنندگان با نحوه جمع آوری داده های شغلی از خبرگان آشنا شده و قادر به تجزیه شغل و وظایف و استخراج صلاحیت ها و شایستگی ها و طراحی شرح وظایف و تأمین محتوای دوره های آموزشی خواهند شد.

 

- دوره ی آموزش سنجش اثربخشی آموزش با مدل کرک پاتریک

(یک روزه – طبق تقویم آموزشی فصل — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: ارزیابی اثربخشی دوره ها و برنامه های آموزشی و توسعه ای کارکنان بر اساس سطوح چهارگانه کرک پاتریک

 

- دوره ی آموزش سنجش کیفیت خدمات با مدل سروکوال

(یک روزه – طبق تقویم آموزشی فصل — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: ارزیابی سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان (شرکت های ارائه دهنده خدمت نظیر هتل ها، بیمارستان ها، مؤسسات آموزشی و …) و یا کیفیت خدمات و امور رفاهی ارائه شده به کارکنان در بسته جبران خدمت

- دوره ی آموزش برنامه ریزی کارراهه شغلی با رویکرد دو مسیره برای استعدادها

(یک روزه – طبق تقویم آموزشی فصل و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: شناسایی استعدادها و برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل خانواده های شغلی در هی گروپ و رویکرد کارراهه دومسیره Dual Career Path

 

- دوره ی آموزشی جذب و استخدام شایسته از بازار کار

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: شناسایی مفهوم شایستگی و آشنایی با انواع روش های سنجش شایستگی و کانون ارزیابی

 

- دوره ی آموزشی تخصصی مدیریت ارتباطات، مذاکرات و صدای کارکنان

(یک روزه – طبق تقویم آموزشی سالانه و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: توجه به مسائل قانونی و نیز تجربیات تخصصی در مدیریت منابع انسانی و توانا شدن در تحلیل مسائل و مشکلات و نیز شناخت و معرفی راهکارهایی برای مذاکره در زمان اعتراضات و شکایات گروهی کارکنان

 

- دوره ی آموزشی فرهنگ، فرهنگ سازمانی و جنبه های مختلف تحلیل آن

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: تشخیص و تحلیل وضعیت و جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی و ارائه ی تکنیک ها و روش هایی برای توسعه ی فرهنگ سازمان

 

- دوره ی آموزشی مشاغل کلیدی و جانشین پروری

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: شناسایی عوامل تعیین کلیدی بودن مشاغل و اقدامات متناسب برای این دسته از مشاغل برای حصول اطمینان از برنامه ریزی و خالی نماندن سمت های کلیدی

 

- دوره ی آموزشی تحلیل قدرت و ساختار آن در سازمان و مواجهه با مسائل سیاسی در داخل سازمان

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: تشخیص قدرت سازمان و تفاوت زور و سلطه با اقتدار و موضوع حاکمیت منابع انسانی و نحوه ی مواجهه با رفتارهای سیاسی در سازمان

 

- دوره ی آموزشی تحلیلی جامعه‌شناسی صنعتی و آسیب شناسی کار صنعتی

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: آشنایی با مفهوم و کارکرد جامعه شناسی صنعتی و وضعیت آن در سازمان های ایرانی و آسیب شناسی فعالیت صنعتی با توجه به نظریه های موجود

 

- دوره ی آموزش فنی مدیریت تغییر و تکنیک هایی برای موفقیت تغییر

(یک روزه – طبق تقویم آموزشی سالانه و آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: شناخت عوامل تأثیرگذار در موفقیت تغییر و واکنش های کارکنان به تغییر و نحوه ی بسترسازی برای پذیرش تغییر و تبدیل وضعیت جدید به جریان معمول در سازمان

 

- دوره ی آموزش مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

(آنلاین و حضوری؛ اختصاصی برای شرکت های متقاضی — مدت دوره با توجه به سطح توانمندی فعلی و میزان عمق مورد نیاز در مدیران تعیین می شود)
هدف: آشنایی مدیران غیرمنابع انسانی و عملیاتی با مدل های نوین مدیریت منابع انسانی و جلب همکاری مدیران عملیاتی که مالکین پروژه های بهبود منابع انسانی هستند، با فنون و روش های منابع انسانی

 

- دوره ی آموزشی حل مسأله و تصمیم گیری در سازمان برای مدیران

(یک روزه — آنلاین و یا حضوری در محل شرکت های متقاضی)
هدف: تشخیص مسأله و گام های لازم برای حل بهینه ی مسائل در سازمان و ارتباط آن با تصمیم گیری

 

- دوره ی تیم‌سازی و مدیریت کار تیمی

هدف: تبیین گروه و تیم و نقش های معمول در تیم، انواع تیم های کاری و موانع کار تیمی در سازمان

 

- دوره ی آینده نگاری برای تصمیم گیری سازمانی

هدف: اهمیت آینده پژوهی، عدم قطعیت و توانایی تحلیل روندها و سناریوسازی و سایر ابزارها به همراه شناخت و به کارگیری روش های آینده نگاری در سازمان

 

- دوره ی آیین نگارش و گزارش نویسی حرفه ای و فنی

هدف: ارزش های خبری و تنظیم انواع گزارش های فنی و رعایت اصول نامه نگاری در داخل و خارج از سازمان با رعایت سلسله مراتب

و سایر دوره های آموزش منابع انسانی بنا به محتوای مورد نیاز سازمان ها (اختصاصاً برای سازمان های متقاضی)

 

مدیریت چابک
مشاوره مدیریت منابع انسانی
تقویم آموزش منابع انسانی و برنامه کارگاه ها و دوره کاربردی مدیریت به صورت آنلاین و مجازی
تقویم آموزشی و برنامه آموزش منابع انسانی و کارگاه های هی گروپ دیکوم کرک پاتریک سروکوال مرسر ۱۴۰۲ شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد

 

گفتنی است این دوره های آموزشی از دو ویژگی اصلی برخوردار است:

- دوره های رایان راهبرد عمدتاً مبتنی بر نیازهای سازمان های اقتصادی و شرکت ها و نیز افراد حرفه ای در حیطه ی مدیریت منابع انسانی است که به دنبال توسعه ی فردی و حرفه ای به صورت جدی هستند. این دوره ها معمولاً مطابق با محتوای دوره های حرفه ای بین المللی هستند که اساتید و تسهیل گران دوره در آنها آموزش دیده شده و پس از اجرا خبره شده اند.

- روش اجرا همراه با انجام یک پروژه مرتبط با موضوع آموزش به صورت گام به گام است تا مشکلات و موانع و ابهامات احتمالی آشکار شده و در طی دوره رفع شوند.

برای اطمینان از اثربخشی آموزش، شرکت در پیش آزمون و آزمون نهایی و همچنین فعالیت در کارهای عملی حین دوره ضروری است و گواهینامه های حضور در دوره، تنها پس از این مراحل قابل صادرشدن است.

 

گواهینامه های صادر شده برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی منابع انسانی:

شرکت کنندگان دوره ها می توانند با وارد کردن شماره گواهینامه (۸ رقم) در قسمت زیر، گواهینامه خود را مشاهده کنند. یا این شماره را در اختیار شرکت مورد نظر قرار دهند تا از صحت گواهینامه ی صادره اطمینان پیدا کنند. شماره گواهینامه از طرف شرکت رایان راهبرد پس از قبولی در آزمون پایانی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط با آموزش منابع انسانی:

نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی برای بهبود از راه آموزش منابع انسانی

دوره، کارگاه ها و وبینارهای آموزش منابع انسانی هی گروپ ویژگی ها و پاسخ به پرسش ها

محاسبه ROI در آموزش

مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

دامهای ارزیابی اثربخشی آموزش

ویژگی‌های خاص کارگاه‌های آموزشی رایان راهبرد چیست؟

کارگاه‌های رایان راهبرد بر اساس مدل‌ها و روش‌های روز دنیا و با رویکرد ایجاد مهارت تخصصی تدارک دیده شده‌اند و یادگیری انجام موضوع آموزش پس از مشارکت فعال تضمین شده است. این مهارت‌ها برای مدیران و متخصصان منابع انسانی یک مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند تا در موقعیت‌های شغلی مناسبی در این حرفه قرار گیرند.

رویکرد رایان راهبرد در ارائۀ خدمات مشاوره منابع انسانی چگونه است؟

رایان راهبرد تأکید زیادی به درونی‌سازی متدهای به کار گرفته‌شده در سازمان‌ها دارد. به طوری که تمامی پروژه‌های مشاوره پس از آموزش به ذینفعان و متولیان منابع انسانی سازمان آغاز می‌شوند. بدین ترتیب اجرا با آگاهی از دورنما و تسلط بر تکنیک همراه خواهد بود. سازمان نیز در آینده وابسته به مشاور نبوده و می‌تواند خود، به‌روز‌رسانی‌ها را متناسب با تغییرات پیش برد.

مطالب و یادداشت‌های وب سایت رایان راهبرد چابک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کادر تحریریه رایان راهبرد چابک متشکل از متخصصان منابع انسانی با تسلط بر روزنامه‌نگاری است و متفاوت با فعالان دیجیتال مارکتینگ فعال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به کیفیت محتوا وفادارند. مطالب و یادداشت‌هایی که در وب سایت منتشر می‌شوند، عمدتاً محتوای تولیدی و یا ترجمه‌ای از روندها و سیگنال‌های موجود در فضای جهانی منابع انسانی است که خاص رایان راهبرد است. این محتواها برای اولین بار به زبان فارسی منتشر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است