ویرایش محتوا

نکاتی درباره مذاکره با مدیر در مورد افزایش حقوق و دستمزد و ارتقا

یکی از ابهاماتی که متخصصان در شرایط فعلی اقتصادی دارند، این است که زمان مناسب برای درخواست افزایش حقوق و دستمزد و ارتقا کی است. آیا اصلاً درخواست بدهیم؟

شنیدن آوا و تنظیم روابط کار و مذاکره با نماینده کارگر ها بر این مبنا

آوا و سکوت دو روی سکه ی روابط کار و مذاکره کارگر کارفرما هستند. در این نوشته این موضوع مرور می شود که چرا گاهی کارکنان سکوت را ترجیح می…

ابعاد اجتماعی روابط صنعتی و روابط کار

موضوع روابط صنعتی Employ­ee Rela­tions یا روابط کار که رابطه ی بین کارگر و کارفرما را مطالعه کرده و آن را تسهیل می کند، در سازمان ها و کسب و…

Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است