سنجه ها و معیارها

مترها و مِعیارهایی که برای قضاوت های روزمره از آن استفاده می کنیم، نیز همیشه به همین ترتیب نبوده اند. از سوی دیگر برای درک و سودمندی بیشتر، این مِعیارها…

Scroll to top